تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی


فاضلاب، آبی است که در اثر مصارف گوناگون و ورود مواد خارجی تغییر یافته و غیر قابل مصرف می باشد. فاضلاب های صنعتی از خطرناکترین فاضلاب هاست، که ناشی از فعالیت های صنعتی و یا از منابع صنعتی در مراحل مختلف تولید بوجود آمده است. تقریبا همه صنایع بدون آب قادر به ادامه تولید نمی باشند، بنابراین تصفیه فاضلاب صنعتی به نحو مناسب انجام شود.

نوع و میزان مواد شیمیایی موجود در فاضلاب صنایع مختلف متفاوت است و بستگی به نوع صنعت دارد، مثلا در صنایع فلزی دارای مقدار زیادی پساب های آلوده به فلزات سنگین از قبیل مس، نقره، کادمیوم، جیوه، نیل و کروم هست که از خطرناکترین آلاینده ها می باشند که باعث شیوع بیماری هایی چون سرطان می شوند و اثرات ژنتیکی مخربی بر نسل های آینده دارد. یا در صنایع لبنیات، چربی های محلول در آب ناشی از شستشو در فرآیندها وارد فاضلاب شده و باید با روشهای خاصی جداسازی و حدف شوند که در شرکت عمران سالار سما (O.S.S) با توجه به سابقه درخشان تیم فنی و مهندسی، طراحی و اجرای این روشها به سادگی انجام می شود. در آنالیز کیفی فاضلاب های صنعتی  باید میزان مواد آلی آلوده کننده اندازه گیری شوند که از طریق مقادیر BOD و COD  قابل تشخیص است. تصفیه فاضلاب صنعتی شامل کلیه صنایع فولاد، نساجی، قند، الکل سازی، لبنی می باشد که در حال حاضر بیشترین نیاز به تصفیه را دارا می باشند.

انواع فرآیند تصفیه فاضلاب به شرح زیر می باشد:

  • فرآیند فیزیکی
  • فرآیند شیمیایی
  • فرآیند بیولوژیکی

فرآیند فیزیکی:

واحد آشغالگیر، واحد دانه گیر و ته نشینی اولیه و …  فرآیندهای فیزیکی تصفیه فاضلاب صنعتی محسوب می شوند.

فرآیند شیمیایی:

فرآیند شیمیایی به دو بخش تقسیم می‌شوند که به شرح زیر می‌باشد:

1- فرآیند انعقاد و لخته سازی

جهت حذف کدورت آب (وجود ذرات کلوئیدی با قطر بسیار ریز در حدود چند میکرون) فرآیند انعقاد و لخته سازی انجام می شود.

2- فرآیند جذب سطحی

در تصفیه فاضلاب صنعتی جذب سطحی، فرآیند جداسازی مواد محلول دیر تجزیه، تجزیه ناپذیر و یا سمی از محلول های آبی با استفاده از جاذب های مختلف، مانند کربن فعال است که با روشهای معمول تصفیه فاضلاب از آن حذف نمی شوند.

3- فرآیند غشائی 

در تصفیه فاضلاب صنعتی، روش فرآیند غشایی، روشی بسیار موثر در حذف آلاینده های محلول، نمکها، مواد معلق و میکروارگانیسمها در صنعت تصفیه آب و فاضلاب است.

4- فرآیند تبادل یونی

تبادل یونی، یک روش شیمیایی برگشت پذیر برای املاح زدایی از آب و فاضلاب است که یک یا چند آلاینده محلول مضر از آب حذف شده با مواد کم ضرر یا بی ضرر جایگزین می شوند.

در تصفیه فاضلاب صنعتی در کل، تکنولوژی تبادل یونی در حذف قلیائیت، سختی آب، نیترات و سولفات و همچنین در بازیابی مجدد آب در صنایع فلزی کاربرد دارد.

5- فرآیند اکسیداسیون شیمیایی 

در تصفیه فاضلاب صنعتی هدف از اکسیداسیون شیمیایی، اکسید کردن آلاینده های آلی است به نحوی که به موادی کم ضرر یا بی ضرر تبدیل شوند. در بهترین شرایط حذف مواد آلی، CO2 و H2O تولید می شوند.

فرایند بیولوژیکی:

در تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه بیولوژیکی فاضلاب اغلب به عنوان تصفیه ثانویه استفاده می شود که به معنای حذف مواد باقیمانده از تصفیه اولیه (واحدی که در آن مواد قابل ته نشینی و موادی مانند روغن جدا می شوند) است.

1- روش هوازی:

در این روش میکروارگانیسمها مواد آلی موجود را با کمک اکسیژن آزادی که در آب وجود دارد (اکسیژن مورد نیاز می تواند توسط هواده های سطحی و یا عمقی صورت پذیرد.) تجزیه میکنند. انواع روش های هوازی شامل فرآیند لجن فعال، لاگون های هوادهی، صافی های چکنده، سیستم RBC، سیستم SBR.

2- روش بی هوازی :

در این روش مواد آلی با کمک اکسیژن ترکیبی مانند نیترات و سولفات تجزیه می شوند.

    سبد خرید