تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی، به علت دارا بودن بارآلی بالا حائز اهمیت بوده و به علت آلودگی ها و ویروس های بیمارستانی و پزشکی نباید به فاضلاب شهری تخلیه شود و قوانین تصفیه آن با فاضلاب شهری متفاوت است.

بیمارستان ها، حجم قابل توجهی از آب هر اجتماع را به مصرف می رسانند، با وجود این که میزان سرانه مصرف آب در مصارف خانگی در حدود 100 تا 200 لیتر به ازاي هر نفر است، اما به طور کلی این میزان در بیمارستان ها در گستره 350 تا 1400 لیتر در روز به ازاي هر تخت گزارش شده است،(5،4) ، البته مقدار تولید فاضلاب بیمارستانی در اجتماعات مختلف متفاوت است. سرانه تولید فاضلاب در بیمارستان هاي امریکا 1000 لیتر در روز به ازاي هر تخت برآورد شده است،(6) ،این مقدار در کشور ایران به طور متوسط 745 لیتر در روز به ازاي هر تخت است.

ورود مواد دارویی و آنتی بیوتیک ها و همچنین متابولیسـم هاي حاصل از آن ها، در محیط هاي آبی در سالهـاي اخیـر، نگرانی هاي زیادي به دنبال داشته اسـت. ایـن آنتـی بیوتیک ها و مواد دارویی از طریق مصرف و دفع انسان و یا متابولیسم هـاي آنهـا وارد فاضـلاب شـهري شـده و چـون عملیات تصفیه در تصفیه خانه هاي فاضـلاب بـراي حـذف این مواد کافی نمی باشد، این مواد وارد آب هاي پذیرنده می شود که به نوبه خود باعـث آلـودگی محـیط زیسـت و در نتیجه آسیب به بهداشت عمومی می شـود . همچنـین ورود آن ها به رودخانه ها و دریاچه هـا سـبب بـه خطـر انـداختن زندگی آبزیان می شوند .این آنتی بیوتیک ها میتوانند پس از ورود به محیط زیست به زنجیره غذایی وارد شـده و بـر سلامت انسان تاثیر گذار باشند و موجـب ایجـاد مقاومـت باکتریایی گردند .

متاسفانه اغلب تصفیه خانه هاي فاضلاب بیمارستانی به رغم اهداف تعیین شده اولیه، با توجه بـه راهبـري نامناسـب و طراحی اشتباه از کارایی مناسب برخوردار نیستند. با توجه بـه خطـرات ناشـی از عـدم تصـفیه اولیـه فاضـلاب هـاي بیمارستانی و سپس دفع صحیح آنها جهـت جلـوگیري از آلـودگی محـیط زیسـت و حفـظ سـلامت افـراد جامعـه، شناخت کیفیت فاضلاب تولیـدي بیمارسـتان هـا ضـروري میباشد.

شرکت عمران سالار سما با توجه به رسالت والای سازمانی خود “حفظ و حمایت از محیط زیست ” بر آن شده تا برای تسریع در طراحی و ساخت تصفیه خانه های بیمارستانی شرایط ویژه ای برای بیمارستان ها در نظر گرفته و کلیه هزینه ها به جز هزینه تجهیزات طی 3 تا 6 ماه بعد از راه اندازی دریافت گردد.

برای طراحی یک سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانی دبی BOD و COD جهت طراحی نیاز است تا بتوان بهترین ، مناسب ترین و ارزانترین روش را برای طراحی انتخاب کرد.

نوع آلوده کننده

فاضلاب بیمارستانی (mg/l)

فاضلاب شهری(mg/l)

مواد جامد معلق

225

300

BOD

603

220

COD

211

160

TOC

855

500

فسفر کل

8/8

8

کلریدها

 

50

    سبد خرید